3.ඔබගේ භාරදීමේ කාලය කුමක්ද??

එය ඔබගේ ඇණවුම් ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී. කෙසේ වෙතත්,සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔබේ ඇණවුම ලබා දීමට අපේක්ෂා කරමු 30 වැඩ කරන දවස්.


පසු කාලය: 2020-02-19
දැන් විමසන්න